3x3
Gans354 M LT34.50
MoYuWeiLong GTS3 M LT27.50
MoYuWeiLong GTS3 SCS24.95
Gans356 Air SM CZZ36.99
MoYuWeiLong GTS2 M CZZ18.99
ValkValk 3 M PCU24.76
ValkValk 3 CZZ14.35
MoYuWeiLong GTS2 CZZ14.25
Gans356 Air UM CZZ35.20
Gans356 Air Master Edition CCS20.99
ValkValk 3 Power CAN15.05
YanChengYAN3 CZZ9.85
ValkValk 3 Power M CZZ27.99
GuoGuanYueXiao Pro M CZZ19.55
MoYuWeiLong GTS ZC6.01
Gans356 Air S Master CD24.99
Gans356S v2 Advanced CCS18.99
QiYiThunderclap v1 ZC3.31
YuXinHuangLong 3x3 ZC12.93
GuoGuanYueXiao Pro TC9.99
ShengShouMr. M ZC5.41
DaYanXiangYun MCM9.15
MoFang JiaoShiMF3RS2 ZC5.26
X-Man DesignsTornado TC7.99
GuoGuanYueXiao ZC9.81
MoJueM3 SCA9.40
Cyclone BoysFeiJue M ZC7.52
Cong's DesignMeiying ZC4.51
DaYanZhanChi 2017 CZZ9.05
MoYuAoLong v2 ZC7.52
ShengShouFangYuan ZC3.76
MoYuTangLong ZC6.01
MoYuHuaLong ZC7.82
MoYuWeiLong v2 ZC4.51
Cyclone BoysFeiWu MCM2.57
DaYanGuHong v2 COL6.06
MoYuWeiLong v1 LT6.18
MoYuMini WeiLong v2 ZC5.26
YuXinLittle Magic MCM2.66
MoFang JiaoShiMF3RS LT2.55
QiYiWarrior W ZC1.65
SenHuanMars S TC7.99
YJGuanLong Plus ZC1.50
ValkValk 3 Mini CZZ12.99
Cyclone BoysMini FeiWu ZC2.10
QiYiSail (57mm) ZC1.36
QiYiSail (60mm) ZC1.51
QiYiBig Sail ZC2.42
ShengShouBig Legend ZC2.41
MoFang JiaoShiDice Cube ZC1.65
MoYuCrystal Ring ZC2.86
MoYuCrystal Clover ZC2.86
ZCarbon Fiber 3x3 Phantom Cube CCS4.99
MoFang JiaoShiMini 3cm Keychain ZC1.80
YJGuanLong ZC1.51
ZConcave 3x3 CCS4.49
YuXinLED Lamp MCM11.68
YuXinMini Keychain CZZ3.45